Bodelingsoverenskomst

En bodelingsoverenskomst er ægtefællernes endelige indbyrdes aftale om fordeling af aktiver og passiver i forbindelse med skilsmisse eller separation. Der gælder ingen formkrav til udarbejdelse af en bodelingsoverenskomst, men vi har udarbejdet en bodelingsoverenskomst skabelon der sørger for at I får det væsentligste med når det sidste punktum sættes. Det sidste punktum skal gerne vedblive med at være det sidste punktum – og det sikres med en ordentlig aftale.

Pakken indeholder følgende dokumenter:

bodelingsoverenskomst
Bodelingsoverenskomst skabelon
Overdragelsesaftale skabelon
Boopgørelse excel skabelon
Guide til at hente skøde og tingbogsattest
Gældsbrev skabelon

bodelingsoverenskomst

Mathias Lund Bach

Indehaver, Cand.jur./LL.M.

Har du spørgsmål i forbindelse med jeres udarbejdelse af bodelingsaftaler i forbindelse med jeres skilsmisse eller separation? Så er du mere end velkommen til at sende mig en besked under kontaktsiden eller ringe mig op på 53 70 87 30.

Læs mere på kontaktsiden.

Banken kræver en bodelingsoverenskomst

Vi ejer fast ejendom sammen – hvad gør vi? Det er i bodelingsoverenskomsten at I aftaler hvorledes jeres bo skal deles og i øvrigt hvem der skal overtage den tidligere fælles ejendom. Før den ene ægtefælle kan udtage boligen som eneejer skal der indhentes en godkendelse fra banken om at der for fremtiden kun vil være én debitor på lånene i ejendommen i stedet for to.

Før at banken kan godkende din eller din partners overtagelse af boligen ved skilsmisse eller separation vil de kræve at der foreligger en underskrevet bodelingsoverenskomst. På den måde kan banken let og hurtigt få et overblik over hvad I har aftalt og på hvilke vilkår den overtagende part overtager ejendommen på, juridisk såvel som økonomisk. Hvis banken ikke har en aftale fra jer at tage udgangspunkt i, så har de heller intet grundlag for at godkende enten din eller din ægtefælles overtagelse af ejendommen. Banken vil vide hvad de godkender, og det kan de alene finde ud af ved at se hvad I har aftalt i jeres bodelingsoverenskomst. Det kan derfor være en god idé at benytte sig af en bodelingsoverenskomst skabelon.

Aftalen er på plads, dernæst skødeændring

Så snart banken har enten forhåndsgodkendt eller bevilget endelig gældsovertagelse til den blivende part, så skal der udarbejdes et nyt skøde. Ved udarbejdelse og tinglysning af det nye skøde indtræder den blivende part som tinglyst eneejer af ejendommen og den anden part udtræder. Visse banker forlanger ikke at der mellem parterne nødvendigvis skal udarbejdes en bodelingsoverenskomst, men derimod blot at der bliver tinglyst et nyt skøde hvor den udtrædende part udgår som ejer. Dette dokument omtales også som en bodelingsoverenskomst, hvilket typisk forårsager en del forvirring.

Rækkefølgen

Bemærk at der i ovenstående skitsering af rækkefølgen ikke er taget højde for processerne i og omkring fælles børn, forældremyndighed mv. Vi anbefaler at I læser mere herom på Familieretshusets hjemmeside.

Gyldigheden af jeres bodelingsaftale

En bodelingsoverenskomst er en aftale indgået af ægtefællerne ved en aktuel skilsmisse vedrørende deling af boet. Er aftalen indgået i forbindelse med en aktuel separation eller skilsmisse, er det klare udgangspunkt, at aftalen er gyldig jf. RVL § 29. Aftalen er som hovedregel gyldig så længe den er affattet i forbindelse med en aktuel skilsmisse eller separation. Aftalen kan erklæres ugyldig efter Ægteskabslovens § 58 og de aftaleretlige ugyldighedsregler jf. Aftalelovens §§ 30-36. Som ved andre aftaler er det derfor et krav, at begge parter forstår indholdet og konsekvenserne af den indgåede aftale, og at den er affattet i fred og fordragelighed. Den ene part må ikke befinde sig i så stærk en følelsesmæssig situation at vedkommende er ude af stand til overskue konsekvenserne ved det aftalte. Det gælder især såfremt der i aftalen afviges fra princippet om ligedeling.

Ved udarbejdelse af en bodelingsoverenskomst i forbindelse med skilsmisse eller separation er det altid bedre at aftale for meget end for lidt. Det er typisk det man ikke får italesat, der kan give anledning til misforståelser og uoverensstemmelser senere hen. Jeg anbefaler derfor at man tager udgangspunkt i vores bodelingsoverenskomst skabelon, så I bliver bekendte med hvad der er relevant og ikke relevant at regulere i jeres situation.

Mathias Lund Bach

cand.jur.

Formuefællesskab og ligedelingsprincippet

Det økonomiske udgangspunkt ved indgåelse af ægteskab er formuefællesskab. Det betyder at begge parters aktiver, med få undtagelser, automatisk bliver en del af det samlede formuefællesskab jf. RVL § 15, stk. 1. Formuefællesskabet har sin konsekvens hvis man skal skilles, hvorefter princippet om ligedeling finder anvendelse jf. RVL § 16, stk. 2. Princippet om ligedeling finder anvendelse såfremt der ikke ved ægtepagt er aftalt særeje. Der er intet til hinder for, at man i bodelingsoverenskomsten aftaler at der sker en større eller mindre afvigelse fra princippet om ligedeling. Det forekommer at ligedeling fraviges i de tilfælde hvor det kan muliggøre at den en ene part kan overtag ejendommen.

Bodelingsoverenskomst skabelon

Omfanget af aftalens indhold afhænger af den givne situation parterne står i. Nogle par vil have et større behov for en mere omfattende aftale, hvor det for andre vil være mere hensigtsmæssigt med en simpel aftale der blot vedrører de mest væsentligste aktiver der deles. I mange tilfælde vil aftalen derfor hovedsageligt vedrøre ægtefællernes fælles ejendom og hvorledes friværdi skal deles og hvem der overtager ejendommen og gælden. Uafhængig af jeres behov, så er vi klar til hjælpe jer videre så I kan få sat et fornuftigt punktum. Vi har udarbejdet en lille pakke indeholdende to skabeloner udgaver af en bodelingsoverenskomst, en simpel og en mere omfattende.

bodelingsoverenskomst skabelon
Selvom I er enige, så er det en god idé at få udarbejdet en aftale om delingen af jeres bo.

Om bodeling ved skilsmisse

At stå foran en bodeling ved skilsmisse er omvæltende. Der er ingen grund til at du står alene med dine mange tanker og spørgsmål om hvad dit næste træk skal, kan og bør være. Én ting er det praktiske aspekt som jeg på nærværende side forhåbentligt har formået at besvare, en anden ting er den følelsesmæssige og mentale del af en skilsmisse. Jeg har herunder samlet en håndfuld links til nogle nyttige sider indeholdende råd til håndtering af skilsmisse og separation. Det er for de fleste mennesker meget givende at læse om beretninger fra andre der har stået i samme situation som du står i nu. Ethvert liv er unikt og enhver skilsmisse har sin helt egen historie, forløb, personlige tragedie – eller endda sejr. Uanset hvordan din historie er, så er det givende at læse om råd til hvordan enten du, eller andre, har valgt at håndtere deres skilsmisse eller separation. De færreste personer håndterer større omvæltninger helt alene, hvorfor gode råd på nettet, venner og en støttende familie er hvad du skal ty til for at komme bedst videre. Et nyt kapitel af dit liv er lige rundt om hjørnet.

  • Pjece udarbejdet af Statsforvaltningen “Når vi skal skilles”, gå til side her.
  • Pjece udarbejdet af Statsforvaltningen “Når samarbejdet er svært”, gå til side her.
  • Diverse artikler om skilsmisse fra Dagbladet Information, gå til liste her.
  • Diverse artikler om skilsmisse fra Magasinet Femina, gå til side her.
  • Diverse artikler om skilsmisse fra Mødrehjælpen, gå til side her.