bodelingsoverenskomst

Bodelingsoverenskomst

En bodelingsoverenskomst er ægtefællernes endelige indbyrdes aftale om fordeling af aktiver i forbindelse med skilsmisse eller separation. Der gælder ingen formkrav til udarbejdelse af en bodelingsoverenskomst, men vi har udarbejdet en skabelon der sørger for at I får det væsentligste med når det sidste punktum sættes. Det sidste punktum skal gerne vedblive med at være det sidste punktum – og det sikres med en ordentlig aftale.


Vi ejer fast ejendom sammen – hvad gør vi?

I de fleste tilfælde aftales det at den ene part overtager den tidligere fælles ejendom. I den forbindelse skal der indhentes en godkendelse fra banken om at der for fremtiden kun vil være én debitor på lånene i ejendommen. Før banken kan godkende den blivende part til at overtage hele lånet er det i visse situationer krævet at der foreligger en underskrevet bodelingsoverenskomst mellem parterne. På den måde kan banken let og hurtigt få et overblik over hvilke vilkår den blivende part overtager ejendommen på, juridisk såvel som økonomisk.

Så snart banken har enten forhåndsgodkendt eller bevilget endelig gældsovertagelse til den blivende part, så skal der udarbejdes et nyt skøde. Ved udarbejdelse og tinglysning af det nye skøde indtræder den blivende part som tinglyst eneejer af ejendommen og den anden part udtræder. Visse banker forlanger ikke at der mellem parterne skal udarbejdes en bodelingsoverenskomst, men derimod blot at der bliver tinglyst et nyt skøde hvor den udtrædende part udgår som ejer.


Download bodelingspakken direkte


Herunder den typiske rækkefølge i processen:

1. Udarbejdelse og underskrift af bodelingsoverenskomst
2. Tinglysning af nyt skøde på baggrund af de aftalte vilkår
3. Banken forestår på baggrund af ovenstående at fjerne den udtrædende part på lånet


“Hvis du vil undgå at lave fejl ved egen udarbejdelse af en bodelingsoverenskomst – så kan jeg anbefale at tage udgangspunkt i en færdiglavet skabelon fra Familieoverdragelse.dk Bodelingsoverenskomst.dk


Gyldigheden af en bodelingsoverenskomst

En bodelingsoverenskomst er en aftale indgået af ægtefællerne ved en aktuel skilsmisse vedrørende deling af boet. Er aftalen indgået i forbindelse med en aktuel separation eller skilsmisse, er det klare udgangspunkt, at aftalen er gyldig jf. RVL § 29. Aftalen er som hovedregel gyldig så længe den er affattet i forbindelse med en aktuel skilsmisse eller separation. Aftalen kan erklæres ugyldig efter Ægteskabslovens § 58 og de aftaleretlige ugyldighedsregler jf. Aftalelovens §§ 30-36. Som ved andre aftaler er det derfor et krav, at begge parter forstår indholdet og konsekvenserne af den indgåede aftale, og at den er affattet i fred og fordragelighed.

Bestil skilsmisseskøde her


Formuefællesskab

Det økonomiske udgangspunkt ved indgåelse af ægteskab er formuefællesskab. Det betyder at begge parters aktiver, med få undtagelser, automatisk bliver en del af det samlede formuefællesskab jf. RVL § 15, stk. 1. Formuefællesskabet har sin konsekvens hvis man skal skilles, hvorefter princippet om ligedeling finder anvendelse jf. RVL § 16, stk. 2. Princippet om ligedeling finder anvendelse såfremt der ikke ved ægtepagt er aftalt særeje. Der er intet til hinder for, at man i bodelingsoverenskomsten aftaler at der sker en større eller mindre afvigelse fra princippet om ligedeling. Det forekommer at ligedeling fraviges i de tilfælde hvor det kan muliggøre at den en ene part kan overtag ejendommen.


Skabelon til en bodelingsoverenskomst | Bodeling ved skilmisse

Omfanget af aftalens indhold afhænger af den givne situation parterne står i. Nogle par vil have et større behov for en mere omfattende aftale, hvor det for andre vil være mere hensigtsmæssigt med en simpel aftale der blot vedrører de mest væsentligste aktiver der deles. I mange tilfælde vil aftalen derfor hovedsageligt vedrøre ægtefællernes fælles ejendom og hvorledes friværdi skal deles og hvem der overtager ejendommen og gælden. Uafhængig af jeres behov, så er vi klar til hjælpe jer videre så I kan få sat et fornuftigt punktum. Vi har udarbejdet en lille pakke indeholdende to skabeloner udgaver af en bodelingsoverenskomst, en simpel og en mere omfattende.


Nyttige information i forbindelse med skilsmisse

At stå foran en skilsmisse er omvæltende. Der er ingen grund til at du står alene med dine mange tanker og spørgsmål om hvad dit næste træk skal, kan og bør være. Én ting er det praktiske aspekt som jeg på nærværende side forhåbentligt har formået at besvare, en anden ting er den følelsesmæssige og mentale del af en skilsmisse. Jeg har herunder samlet en håndfuld links til nogle nyttige sider indeholdende råd til håndtering af skilsmisse og separation. Det er for de fleste mennesker meget givende at læse om beretninger fra andre der har stået i samme situation som du står i nu. Ethvert liv er unikt og enhver skilsmisse har sin helt egen historie, forløb, personlige tragedie – eller endda sejr. Uanset hvordan din historie er, så er det givende at læse om råd til hvordan enten du, eller andre, har valgt at håndtere deres skilsmisse eller separation. De færreste personer håndterer større omvæltninger helt alene, hvorfor gode råd på nettet, gode venner og en støttende familie er hvad du skal ty til for at komme bedst videre. Et nyt kapitel af dit liv er lige rundt om hjørnet.

Ønsker man en sagkyndig vurdering forud for værdiansættelsen af ejendommen i bodelingsaftalen, så kan det anbefales at indhente vurdering hos en ejendomsmægler.

  • Pjece udarbejdet af Statsforvaltningen “Når vi skal skilles”, gå til side her.
  • Pjece udarbejdet af Statsforvaltningen “Når samarbejdet er svært”, gå til side her.
  • Diverse artikler om skilsmisse fra Dagbladet Information, gå til liste her.
  • Diverse artikler om skilsmisse fra Magasinet Femina, gå til side her.
  • Diverse artikler om skilsmisse fra Mødrehjælpen, gå til side her.